Cúria Diocesana

La Cúria diocesana consta d’aquells organismes i persones que ajuden el Bisbe en el govern de tota la Diòcesi, principalment en la direcció de l’activitat pastoral, en l’administració, així com en l’exercici de la potestad judicial (cf. c. 469).

La Cúria és també, en certa manera, qui custodia i garanteix la continuitat en la disciplina i en la pràctica de l’Església local quant al govern i a l’administració diocesana, de manera que no es vegi afectada pels canvis i vicisituts que puguen sofrir les persones i les institucions particulars.

Per mig de la Cúria, en els seus distints organismes i institucions, el Bisbe fomenta en la Diòcesi les diverses formes d’apostolat i coordina les distintes activitats (cf. c. 394).

VICARI GENERAL

Ilm. Mn. Vicent Ribas Prats

Tel: 971 31 27 73

vicaria-general@obispadodeibiza.es

CANCELLER-SECRETARI GENERAL

M.I. Mn. Marcelo Gabriel Jofré

Tel: 971 31 27 74

canciller@obispadodeibiza.es

ADMINISTRACIÓN GENERAL

VICARI JUDICIAL

Ilm. Mn. Antoni Torres Costa

Tel: 971 31 27 74

vicariojudicial@obispadodeibiza.es

VICARI JUDICIAL ADJUNT

M.I. P. Miguel Ángel Sánchez Gómez, O.P.

Tel: 971 31 27 74

Administració

Ecònom Diocesà:

Sr. Antonio Luis Marí Prats

Tel: 971 31 27 74

economo@obispadodeibiza.es

Secretaría General

María Fernanda Roa Nonide

obibiza@obispadodeibiza.es

Tel: 971 31 27 74

Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics

Sr. Bisbe, president

Ilm. Vicent Ribas Prats

Ilm. Mn. Antoni Torres Costa

Sr. Antonio Luís Marí Ramón

Sr. Rafael Capitán Roselló

Sr. Fèlix Torres Ribas

Sr. Juan Serapio

Sr. Juan Serra