DECRET PEL QUAL S’APROVEN ELS ESTATUTS DEL CONSELL PASTORAL DIOCESÀ

VICENTE JUAN SEGURA

PER LA GRÀCIA DE DÉU I DE LA SEU apostòlica

BISBE D’EIVISSA

Atenent a les necessitats de la Diòcesi i en particular a l’exercici de la dimensió pastoral, que és pròpia de tota comunitat cristiana, havent consultat els arxiprestats, sobre els Estatuts del Consell Pastoral Diocesà de la Diòcesi d’Eivissa, per les presents promulguem el següent

D E C R ET 

Primer – Queda aprovat de manera definitiva els Estatuts del Consell Pastoral Diocesà, elaborat i presentat pels archiprestes.

Segon – Els esmentats Estatuts entren en vigor el mateix dia de la signatura del present decret.

Publiqueu al Butlletí Oficial de la Diòcesi i comuniqueu a tots els Srs. Rectors.

Donat a la ciutat d’Eivissa, a la seu de la nostra Cúria episcopal, el dia 17 de maig de 2015, solemnitat de l’Ascensió del Senyor.

 

+ Vicente Juan Segura,

Bisbe d’Eivissa

Signat. Marcelo Gabriel Jofré

Canceller Secretari

ESTATUTS DEL CONSELL PASTORAL DIOCESÀ

CAPÍTOL I

NATURA I FINALITAT

Art. 1r. El Consell Pastoral Diocesà (CPD) és un organisme eclesial, que presidit pel Bisbe, està integrat per preveres, religiosos, religioses, i laics / es que, representant a tot el poble de Déu que constitueix l’Església diocesana a Eivissa i Formentera manifesta i fomenta la seva comunió i vetlla per la seva acció evangelitzadora i l’anima.

Art. 2n. El Consell, en tant que organisme de comunió eclesial, possibilita la participació, la col·laboració i la corresponsabilitat de tots els membres de la Diòcesi, en l’exercici de la missió de l’Església.

Art. 3r. El Consell, com a òrgan de consulta pastoral, té com a finalitat bàsica estudiar v valorar, sota l’autoritat del Bisbe, pel que fa a les activitats pastorals de la Diòcesi i suggerir conclusions pràctiques sobre elles (c. 511).

Art. 4º. Per estar representada tota la realitat diocesana el Consell promou la coordinació entre les diverses accions i sectors de pastoral i facilita la col·laboració i complement entre les institucions diocesanes al servei de l’evangelització.

Art. 5è. Les deliberacions del Consell tenen caràcter consultiu (c. 514). Les propostes que obtinguin l’aprovació del Bisbe, han de ser tingudes en compte per les institucions i serveis pastorals competents.

 

CAPÍTOL II

FUNCIONS I TASQUES DEL CONSELL

Art. 6è. Dins de l’àmbit de la seva naturalesa i finalitats, el Consell Pastoral Diocesà tindrà les següents funcions:

1. Ser lloc de trobada, diàleg i intercomunicació eclesial entre els diversos membres i institucions de l’Església Diocesana, per tal que aquesta dugui a terme la seva missió evangelitzadora i sigui, en tot moment, sagrament d’unitat i salvació.

2. Ser un organisme d’anàlisi, estudi, reflexió i valoració de les situacions socials i eclesials de l’àmbit diocesà, per contribuir a enriquir la presència i l’acció evangelitzadora de l’Església i així poder concretar les opcions pastorals preferents que s’han de tenir en compte en els Plans i Projectes Pastorals. D’aquesta manera el Consell complirà la funció de col·laborar a promoure concòrdia, convergència i coherència en la vida i en les accions de l’Església Diocesana.

3. Impulsar la posada en marxa dels Plans de Pastoral de la Diòcesi.

4. Revisar el compliment de les línies i accions aprovades per l’autoritat diocesana per aconseguir els objectius pastorals preferents.

5. Avaluar el grau d’execució de les tasques encomanades i realitzades pel mateix Consell, així com el compliment dels compromisos adquirits.

6. Animar i fomentar el compromís missioner i evangelitzador de l’Església Diocesana, especialment amb relació a les noves situacions que afecten la societat actual.

7. Expressar el seu parer i sentir en relació amb aquells problemes o situacions que demanen una il·luminació cristiana orientadora per als creients.

8. Fer un seguiment de la vida i la missió de l’Església Diocesana i de la seva inserció i encarnació en la vida del nostre poble. Manifestar la seva sensibilitat pastoral davant els esdeveniments socials, econòmics i culturals per respondre promptament, des del seu àmbit, amb la seva acció caritativa i evangelitzadora.

9. Assessorar el Bisbe en tot allò que aquest vulgui sotmetre a la seva consideració i estudi, o en el que el mateix Consell, una vegada acceptat pel Bisbe, consideri d’importància per a la vida de l’Església Diocesana.

CAPÍTOL III

COMPOSICIÓ DEL CONSELL

Art. 7è. El Consell, presidit pel Bisbe, està format per fidels que en plena comunió amb l’Església Catòlica, «de manera que a través d’ells quedi veritablement reflectida la porció del Poble de Déu que constitueix la Diòcesi, tenint en compte les seves condicions socials i professions, així com també la part que tenen en l’apostolat, tant personalment com associats amb altres «(c. 512, 2).

Art. 8è. Consell està constituït per membres nats, elegits i designats, amb dret a veu i vot.

Art. 9º.

1. Seran membres nats en atenció a la tasca pastoral que exerceixen:

– Bisbe.

– Vicari General.

– Arxiprestos

2. Seran membres elegits:

– 1 sacerdot de cada arxiprestat.

– 2 delegats (elegits entre els mateixos delegats).

– 2 Religiosos / es.

– 2 Laics / es de les parròquies per cada Arxiprestat

– 1 Laic / a de cada moviment.

– 1 Representant de Càritas.

– 1 Representant de Mans Unides.

3. Per assegurar una representació més equilibrada o en atenció a les necessitats del Consell, el Bisbe podrà designar lliurement altres membres, fins a un màxim de 5 persones.

Art. 10è. El Bisbe, quan es tractin temes específics, podrà convocar a la reunió als responsables corresponents, perquè informin adequadament al Consell.

 

CAPÍTOL IV

DURADA, ELECCIONS I CESSAMENT

Art. 11è. El Consell es constitueix per un període de quatre anys.

Art. 12º.

1. Els membres nats mantindran la seva condició de tals en tant ocupin l’ofici pel qual pertanyen al Consell.

2. Els membres elegits o per designació ho seran per un quadrienni, i poden ser reelegits per un segon període.

Art. 13º. Les eleccions es realitzaran de conformitat amb el que es disposa en el Codi de Dret Canònic.

Art. 14º. Les vacants que es produeixin al llarg del quadrienni seran cobertes de la manera següent:

1. Les dels membres nats, per qui els succeeixin en el càrrec.

2. Les dels membres elegits, per nova elecció.

3. Les dels membres designats, segons el parer del Bisbe, si ho cregués necessari.

Art. 15º. Qualsevol conseller elegit o designat pot presentar la seva renúncia al càrrec per raons que hauran de ser apreciades pel Bisbe, a qui correspon acceptar o desestimar la renúncia presentada.

Art. 16º.Los consellers tenen l’obligació moral d’assistir a les sessions del Consell en raó de la fidelitat a la responsabilitat pastoral que exerceixen, a la representació que ostenten o a la confiança en ells dipositada. En cas d’absència justificada, aquesta s’ha de comunicar al secretari del Consell.

Art. 17º. El Consell pastoral Diocesà cessa automàticament en quedar vacant la Diòcesi (Cfr. C. 513, 2).

Art. 18º. Els consellers cessen per finalitzar el temps del seu càrrec, per renúncia voluntària acceptada pel Bisbe o per incompliment de les obligacions del seu càrrec.

 

CAPÍTOL V

ÒRGANS I FUNCIONAMENT

Art. 19º.

1. Són òrgans personals del Consell el president i el secretari.

2. Són òrgans col·legiats del Consell Ple i les Comissions de Treball.

Art. 20º.

1. El Bisbe diocesà, per raó del seu ministeri, és el President del Consell (Cfr. C. 514, 1).

2. Correspon en exclusiva al President:

– Acceptar la renúncia dels membres del Consell.

– Convocar i presidir les reunions.

– Aprovar l’ordre del dia de cada sessió.

– Aprovar, si escau, les propostes i acords del Consell.

– Sotmetre a consulta dels assumptes que cregui convenient.

– Determinar el que convé fer públic del que s’ha tractat en el Consell.

3. El president pot confiar en Moderadors per tenir cura del desenvolupament ordinari de les reunions.

Art. 21º.

1. El Consell comptarà amb un secretari, que serà elegit pels membres del Ple en la primera sessió d’aquest.

2. Correspon al secretari:

– Cursar les convocatòries del Ple.

– Enviar als consellers, amb dies d’antelació, l’ordre del dia de cada sessió i la documentació corresponent.

– Aixecar acta de les sessions del Ple, amb relació dels punts tractats i dels acords presos.

– Coordinar el treball de les ponències i comissions de treball.

– Tenir preparat el material i el lloc de la reunió. Custodiar l’Arxiu i el Llibre d’Actes del Consell.

– Elaborar les informacions que, amb autorització del Bisbe, hagin de publicar-se.

– Comunicar els acords i resolucions

Art. 22º.

1. El Ple és la reunió de tots els consellers legítimament convocada.

2. Perquè el Ple quedi constituït, tingui «quòrum», es requereix la presència de la majoria absoluta de tots els seus membres.

3. El Ple celebrarà, almenys, tres sessions ordinàries a l’any, prèvia convocatòria formulada amb quinze dies d’antelació, en què ha de constar l’ordre del dia de la sessió (Cir. C. 514, 2).

4. Podran ser convocades sessions extraordinàries del Ple per decisió del president oa petició almenys d’un terç dels membres, acceptada pel president.

Art. 23º. Correspon als moderadors que puguin dirigir les sessions del Ple vetllar perquè es faciliti el diàleg, la llibertat d’expressió i la participació dels consellers. En particular els correspon fer que se segueixi l’ordre del dia i decidir, d’acord amb el President, sobre la conveniència de definir les deliberacions mitjançant votació, quan estimen que els assumptes han estat prou tractats.

Art. 24º.

1. El Consell podrà constituir comissions de treball per a l’estudi d’aquells temes que el Ple els encomani.

2. Cada Comissió de Treball estarà formada per un nombre de entre sis i deu consellers elegits pel Ple.

Deja tu comentario