DECRET SOBRE CÀRITAS DIOCESANA D’EIVISSA

VICENTE JUAN SEGURA

PER LA GRÀCIA DE DÉU I DE LA SEU APOSTÒLICA, BISBE D’EIVISSA

Càritas Diocesana d’Eivissa té com a finalitat dur a terme l’acció institucional soci-caritativa, promovent-, orientant i coordinant-en nom de la diòcesi. Càritas és la mateixa Església que actua i no una organització o entitat dependent de la mateixa, ni tan sols una ONG o una empresa de serveis socials, tot i que hagi de fer servir aquestes mediacions per complir la seva missió en la societat. Per això, el servei de Càritas ha de ser expressió eclesial de l’amor de Déu, de manera que les persones que col·laboren a Càritas són agents de la pastoral de l’Església.

El voluntariat és l’essència de Càritas i en la seva actuació s’ha de basar fonamentalment l’acció que Càritas promou. Per ajudar aquesta tasca, quan sigui el cas, es pot recórrer a la contractació de professionals de l’àmbit social, la regulació apareix en l’Art. 19 dels Estatuts de Càritas Diocesana. El personal contractat ha de ser el mínim imprescindible i per descomptat, s’ha de tenir en compte que han de ser «d’acord amb la seva essència i esperit» (Cf. Art. 19). El Consell General de Càritas Espanyola va aprovar el 17 d’octubre de 2008 un il·luminador document que porta per títol «les persones que treballem a Càritas». Aquest document ha de ser ben conegut i estudiat per aprofundir i millorar la qualitat del servei que es presta a les persones que acudeixen a les nostres instal·lacions.

L’article 5è dels Estatuts de Càritas Diocesana estableix que «la presidència correspon al bisbe d’Eivissa, així com la direcció i supervisió de la marxa i funcionament de la Càritas Diocesana». Per això és facultat del Bisbe «Establir els criteris de pensament i normes d’acció que consideri convenients per al seu bon funcionament i per a la inserció de la seva tasca en el conjunt de la pastoral diocesana».

Vistes, doncs, totes aquestes indicacions i normes, i per tal de millorar en la possible la presència activa i necessària del personal contractat a Càritas, m’ha semblat oportú donar les següents instruccions per a ser observades en la contractació del personal.

PRIMER: Quan un tècnic es presenti a sol·licitar alguna plaça disponible o algun sigui cridat per exercir un ofici se li ha de lliurar un exemplar de «Les persones que treballem a Càritas» més amunt citat perquè tingui una idea clara de la naturalesa i finalitat del treball que se li pot encomanar. L’exemplar serà degudament signat i retornat pel candidat afegint de la seva pròpia mà que accepta quan en el mateix es disposa.

SEGON: Haurà d’acreditar la seva titulació professional exigida per a l’exercici de la feina. S’afegirà a això un currículum vitae, si ja ha desenvolupat treballs amb anterioritat, així com una partida de baptisme legalitzada i un certificat de conducta expedit pel rector del seu domicili.

TERCER: Tota aquesta documentació serà examinada per la Junta Directiva i el resultat d’aquesta deliberació serà presentat per escrit pel Delegat Episcopal al Bisbe President de la Càritas Diocesana, el qual donarà el seu parer vinculant sobre la contractació.

QUART: Una vegada obtingut el parer afirmatiu del Bisbe President, el Director de Càritas, a tenor del disposat en l’Art. 10, procedirà als tràmits necessaris per formalitzar la contractació, amb l’ajuda i col·laboració del Secretari (Cf. Art. 12).

CINQUÈ: El mateix procediment se seguirà per a la renovació dels contractes al venciment dels mateixos si es desitja renovar-los, o per modificació o ampliació dels mateixos.

Aquestes disposicions, escoltat el parer el Consell d’Arxiprestos del dia 11 de gener de 2010, entraran en vigor a partir de la data d’avui i formen part dels Estatuts de la Càritas Diocesana d’Eivissa.

Eivissa 19 de gener de 2010

+ Vicente Juan Segura,

Bisbe d’Eivissa

 

 

Deja tu comentario