DECRET SOBRE ELS CONCERTS A LES ESGLÉSIES

VICENTE JUAN SEGURA

PER LA GRÀCIA DE DÉU I DE LA SEU APOSTÒLICA, BISBE D’EIVISSA

En aquesta diòcesi d’Eivissa són freqüents les sol·licituds per celebrar concerts al recinte sagrat d’una església. Per a això s’addueixen molt diverses raons, que comprenen des de la facilitat per distribuir els concerts per tot el territori diocesà, fins a les condicions acústiques o estètiques de determinades esglésies, que serien així el marc propici per a la interpretació musical, passant per ser l’únic local que, en determinats pobles, reuneix les condicions d’espai per a tal activitat.

En qualsevol cas, cal tenir present que el caràcter sagrat de l’església no desapareix durant la interpretació d’aquests programes musicals. Les esglésies, doncs, no poden ser considerades simplement com a llocs «públics» disponibles per a qualsevol tipus de reunions, ja que conserven el seu caràcter sagrat fins i tot fora de les celebracions litúrgiques. Referent a això, el cànon 1210 estableix: «en un lloc sagrat només pot admetre allò que afavoreix l’exercici i el foment del culte, de la pietat i de la religió, i es prohibeix el que no estigui d’acord amb la santedat del lloc . No obstant això, l’Ordinari pot permetre, en casos concrets, altres usos, sempre que no siguin contraris a la santedat del lloc «. Aclarint aquest punt, la Congregació per al Culte diví va explicar que «el principi que l’ús de l’Església no ha de ser contrari a la santedat del lloc, determina el criteri segons el qual es pot obrir la porta de l’església a un concert de música sagrada o religiosa … Tal qualificació ha de resultar explícitament de la finalitat original de les peces musicals, dels cants i del seu contingut «.

El Codi de Dret Canònic (cf. can 1213) determina que correspon a l’autoritat eclesiàstica exercitar la seva potestat en els llocs sagrats i, en conseqüència, regular l’ús de les esglésies, salvaguardant el seu caràcter sagrat.

Per tant, després de diligent deliberació al Consell de Govern de la diòcesi,

DECRET

1) Abans de procedir a organitzar o programar un concert en una església, cal comptar amb el permís del responsable de la mateixa, el qual al seu torn, necessitarà prèviament la llicència de l’Ordinari del lloc. Aquest, abans de concedir la llicència, requerirà oportunament l’assessorament de persones o institucions diocesanes competents en la matèria.

2) L’criteri que se seguirà per concedir l’autorització és que en aquest concert s’afavoreixi l’exercici i el foment de la pietat i de la religió. No n’hi ha prou per concedir la llicència el fet de poder oferir només un servei cultural o que l’església reuneixi bones condicions acústiques.

3) Un cop constatat això, el permís per a la celebració d’un concert a l’església es podrà concedir quan concorrin els requisits:

a) s’ha de tractar de concerts prevalentment de música sagrada o religiosa. Tal qualificació ha de resultar explícitament de la finalitat original de les peces musicals, dels cants i dels seus continguts.

b) La sol·licitud es realitzarà amb la suficient antelació mitjançant escrit presentat al responsable de l’església, indicant la data del concert, l’horari i el programa amb les obres musicals, el nom dels autors, cors i intèrprets.

c) La celebració del concert, així com l’eventual preparació del mateix, s’ha de fer de manera que no interfereixi les activitats ordinàries pròpies de l’església.

d) Els intèrprets i els assistents han de respectar el caràcter sagrat de l’església, tant en la manera de vestir com amb un digne comportament.

e) Els músics i cantaires evitaran ocupar el presbiteri. Es tractarà amb el màxim respecte l’altar, la seu del celebrant i l’ambó.

f) El Santíssim Sagrament serà traslladat a una capella adjacent o a un altre lloc digne i reservat, segur i decorós.

g) El concert serà presentat i acompanyat amb comentaris que no siguin únicament de caràcter artístic o històric, sinó també que afavoreixin una millor comprensió i una participació interior per part dels assistents.

h) L’entrada a l’església ha de ser lliure i gratuïta.

i) L’organitzador del concert assegurarà, per escrit, la responsabilitat civil, les despeses, la reordenació de l’edifici i els danys eventuals que es puguin ocasionar.

j) El responsable de l’Església serà així mateix responsable de l’observança d’aquestes normes.

4) Després d’haver rebut la llicència de l’Ordinari, els responsables de les esglésies podran permetre l’ús de les mateixes als cors i orquestres que reuneixin les condicions indicades en el número 3.

Aquestes disposicions entraran en vigor el dia de Pasqua d’enguany, i volen ser un ajut als rectors i responsables de les esglésies en l’esforç pastoral al qual estan cridats per mantenir sempre i en tot moment el caràcter propi de les esglésies, edificacions destinades a les celebracions cultuals, a l’oració i al silenci meditatiu.

Eivissa, 22 d febrer de 2007, festa de la Càtedra de Sant Pere.

+ Vicente Juan Segura

Bisbe d’Eivissa

Deja tu comentario