DECRET SOBRE LA CELEBRACIÓ DE L’ANY PAULÍ A LA NOSTRA DIÒCESI

VICENTE JUAN SEGURA,

PER LA GRÀCIA DE DÉU I DE LA SEU APOSTÒLICA, BISBE D’EIVISSA

1.- En la seva homilia en la celebració de les Solemnes Primeres Vespres de la Solemnitat dels Sants Apòstols Pere i Pau a la Basílica Papal de Sant Pau Extramurs el Papa Benet XVI anunci el 28 de juny de 2007 que «l’apòstol sant Pau dedicarem un any jubilar especial, del 28 de juny de 2008 al 29 de juny de 2009, en ocasió del bimil·lenari del seu naixement, que els historiadors situen entre els anys 7 i 10 dC Aquest «Any Paulí» podrà celebrar-se de manera privilegiada a Roma, on des de fa vint segles es conserva sota l’altar papal d’aquesta basílica el sarcòfag que, segons el parer concorde dels experts i segons una incontrovertible tradició, conserva les restes de l’apòstol sant Pablo «.

Els objectius que ha marcat el Papa per a aquest any són redescobrir la figura i l’activitat de Sant Pau en les seves múltiples viatges apostòlics, dels que guarden memòria dels Fets dels Apòstols; tornar sobre les seves cartes, dirigides a les Esglésies que ell va fundar i alguns dels seus col·laboradors, un autèntic tresor per a la teologia i l’espiritualitat cristiana; acollir les seves riques ensenyaments; renovar la nostra fe i el nostre compromís apostòlic i evangelitzador; i resar i treballar per la unitat de tots els cristians en una Església unida, que l’Apòstol va entendre com l’únic Cos de Crist.

2.- La celebració de l’Any Paulí ha de ser viscuda en la nostra diòcesi com un moment especial de gràcia. Per assolir aquest objectiu, prego als sacerdots i religiosos que propiciïn la difusió i lectura orant de les cartes de Sant Pau, que organitzin activitats per donar a conèixer els seus escrits i el seu estil evangelitzador, de manera que tots els membres de la nostra Església diocesana creixem en vigor apostòlic i missioner.

Amb aquest objectiu, al llarg de tot el període de l’Any Jubilar, la diòcesi organitzarà activitats de coneixement i difusió de la figura, l’obra i els ensenyaments de l’Apòstol de les Gents. En efecte, en els temps actuals, quan apareix més necessària la nova evangelització, Sant Pau ens torna a fer la invitació que va fer a les seves comunitats: centrar la nostra fe en Crist Jesús, proclamar el seu Evangeli amb la ferma convicció de la nostra vida és Crist ( cf. Ef 3,17), amb una unió tal que a un cert moment li va fer exclamar: «No sóc jo qui viu, és Crist que viu en mi» (Ga 2,20) o «per a mi, viure és Crist» (Fl 1,21).

3.- Com és habitual en anys jubilars, es concedeixen indulgències especials. La vigília de la Pentecosta, la Penitenciaria Apostòlica, seguint les indicacions del Sant Pare, ha difós el Decret sobre les indulgències que els fidels poden obtenir en aquesta ocasió. Des de les primeres Vespres de la propera solemnitat de sant Pere i sant Pau podran guanyar la indulgència plenària als fidels que visitin a Roma, en peregrinació, la basílica de Sant Pau Extramurs. En dit Decret es llegeix: «En veritat, el do de les indulgències, que el Romà Pontífex ofereix a l’Església universal, aplana el camí per assolir en summe grau la purificació interior que, rendint honor a l’benaurat apòstol sant Pau, exalta la vida sobrenatural en el cor dels fidels i els estimula a donar fruits de bones obres «.

La indulgència plenària de l’Any Paulí es lucra, en primer lloc, a la Basílica romana de l’Apòstol de les Gents, a la via Ostiense, amb les condicions que en el Decret de la Penitenciaria Apostòlica s’assenyalen. Però, a més, com a expressió d’universalitat en la celebració de l’Any Paulí també permet guanyar la indulgència plenària en les Esglésies locals de tot el món.

En aquests casos, els fidels han de participar amb devoció en una sacra celebració pública en honor de l’Apòstol de les Gents. Els llocs i moments per a això són: en els dies de la solemne obertura i clausura de l’Any Paulí, en tots els llocs sagrats; en altres dies determinats pel bisbe del lloc, en els llocs sagrats dedicats a Sant Pau, i, per aprofitament dels fidels, en altres designats pel propi bisbe.

Així mateix qualsevol fidel arreu del món, si està legítimament impedit -per exemple per malaltia- per participar en els moments i llocs abans esmentats, pot guanyar la indulgència plenària durant l’Any convocat. Per a això ha d’unir «espiritualment a una celebració jubilar en honor a Sant Pau» i oferir «a Déu les seves oracions i sofriments per la unitat dels cristians», com estableix el Decret de la Penitenciaria Apostòlica.

En tots els casos és condició, per guanyar la indulgència plenària, la recepció dels sagraments: la Confessió sacramental i la Comunió Eucarística; així mateix, s’ha de pregar per les intencions del Summe Pontífex i excloure en l’ànim qualsevol afecció a qualsevol pecat.

Tenint present, doncs, com s’estableix en l’esmentat Decret de la Penitenciaria Apostòlica, estableixo per a la nostra diòcesi el següent:

1.- L’Any Paulí se celebrarà des del 28 de juny de 2008 fins al 29 de juny de 2009. L’inici solemne tindrà lloc el dissabte 28 de juny de 2008, a les 21 hores a la Parròquia de Sant Pau, al Barri de Can Escandell .

2.- Es podrà lucrar la indulgència plenària, per si mateixos o aplicar-la pels difunts, en totes els temples parroquials de la diòcesi en els dies d’obertura i clausura de l’Any Paulí, un cop complertes les condicions habituals, exclòs qualsevol inclinació al pecat, i participant devotament en una funció sagrada o en un exercici piadós realitzats públicament en honor de l’Apòstol dels gentils.

3.- A la Parròquia de Sant Pau, de la ciutat d’Eivissa, a més dels dies d’obertura i clausura de l’Any Paulí, es podrà lucrar la indulgència plenària, amb les condicions acostumades més amunt citades, visitant devotament l’Església els primers i tercers diumenges de mes al llarg de tot l’Any jubilar, participant en la Santa Missa o en alguna celebració especial en honor de Sant Pau, així com en la Vetlla de la Immaculada Concepció que se celebri en aquesta Parròquia, i en els actes de la Setmana de pregària per la Unitat dels Cristians, que es duguin a terme a la mateixa. Referent a això, s’exhorta vivament a tots els rectors a que al llarg de l’Any jubilar organitzin, almenys una vegada, un pelegrinatge de caràcter parroquial a aquest temple parroquial tenint present els objectius assenyalats pel Papa Benet XVI per a l’Any Paulí.

El mateix val per als Responsables dels diferents moviments d’apostolat, Confraries i Germandats, grups apostòlics i de catequesi, associacions juvenils i Col·legis catòlics de la Diòcesi.

Donat a Eivissa, a 18 de juny del 2008.

+ Vicente Juan Segura,

Bisbe d’Eivissa

Deja tu comentario