DECRET SOBRE LA CONTRIBUCIÓ DE LES PARRÒQUIES Al FONS PER AL SOSTENIMENT DEL CLERGAT

VICENTE JUAN SEGURA

PER LA GRÀCIA DE DÉU I DE LA SEU APOSTÒLICA BISBE D’EIVISSA

El 24 d’octubre de 1996, el llavors Bisbe d’aquesta Diòcesi, Mons. Xavier Salinas i Viñals, va promulgar unes «Orientacions i Normes Diocesanes d’actuació econòmica», que publicades en el Butlletí Oficial del Bisbat d’Eivissa, n. 982, van entrar en vigor el dia 1 de gener de 1997. En el mateix s’establia que les parròquies havien d’aportar el 30% dels ingressos totals, descomptades les col·lectes imperadas, així com els que, a causa del exercici del seu ministeri, obtinguin ingressos superiors al mínim vital establert estan convidats a aportar una part dels mateixos al Fons Diocesà del Clero. Aquesta aportació pot ser al voltant del 30% de la quantitat que quedi, un cop descomptats el mínim vital diocesà més les despeses, si n’hi ha, més directament vinculats a l’exercici del seu ministeri (habitatge, llum, telèfon, transport).

En data 16 de desembre de 2003, el meu predecessor, Mons. Agustí Cortés Soriano, va determinar que l’aportació de cada parròquia, a partir de l’any 2004 fos del 20% dels ingressos de cada parròquia.

Finalment, al desembre de 2005, vaig decidir augmentar lleugerament la nòmina dels sacerdots, i per aconseguir aquest va augmentar, es va acordar que les parròquies ingressaran al Fons per al Finançament del Clergat el 25% dels ingressos.

Tenint en compte les circumstàncies presents, i després d’haver estat debatut el tema en l’última reunió del Consell de Presbiteri al desembre de 2010 i també en el Consell d’Arxiprestos del dia 10 de febrer de 2011,

DISPOSO

1) A partir de l’1 de gener de 2011 totes les parròquies han d’ingressar al Fons Diocesà per al Sosteniment del Clergat el 20% dels seus ingressos totals, descomptant les col·lectes imperadas i les oblacions fetes pels fidels per a un fi determinat, que només poden destinar-se a aquesta fi (Cf. C. 1.267,3).

2)D’aquesta contribució estan excepcionalment exemptes les Parròquies que hagin fet un préstec bancari amb la deguda autorització del Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics i del Col·legi de Consultors, per a sufragar obres aprovades pel Consell Diocesà de Patrimoni i supervisades per l’encarregat diocesà de la Supervisió de les Obres de l’Església.

3)Així mateix, seguint el que estableix meus predecessors esmentats en el preàmbul d’aquest Decret, convido encaridament als sacerdots que rebin un sou provinent d’activitats pastorals dutes a terme amb mandat o autorització del Bisbe diocesà superior al sou base dels altres sacerdots de la diòcesi a que aportin voluntàriament una quantitat al Fons Diocesà per al Sosteniment del Clergat.

Objectiu primordial d’aquestes disposicions recollides en el present Decret és atendre el millor possible les necessitats dels sacerdots i posar en pràctica el deure fonamental de germanor i solidaritat entre els membres del Presbiteri diocesà.

Aquestes normes entraran en vigor el dia mateix de la seva signatura.

Eivissa, a la Casa de l’Església, a 11 de febrer del 2011.

+ Vicente Juan Segura,

Bisbe d’Eivissa

 

Deja tu comentario