DECRET SOBRE LA INDULGÈNCIA PLENÀRIA A LA NOSTRA DIÒCESI L’ANY DE LA FE

VICENTE JUAN SEGURA

PER LA GRÀCIA DE DÉU I DE LA SEU APOSTÒLICA, BISBE D’EIVISSA

El 24 d’octubre de 1996, el llavors Bisbe d’aquesta Diòcesi, Mons. Xavier Salinas i Viñals, va promulgar unes «Orientacions i Normes Diocesanes d’actuació econòmica», que publicades en el Butlletí Oficial del Bisbat d’Eivissa, n. 982, van entrar en vigor el dia 1 de gener de 1997. En aquest text es dedicava un capítol a l’administració parroquial.

Tenint en compte les circumstàncies presents, i després d’haver estat debatut el tema en les reunions ordinàries dels arxiprestats, així com haver escoltat el parer del Consell d’Arxiprestos del dia 3 d’abril de 2011, tenint en compte la necessitat d’aplicar bé com disposa el Codi de Dret Canònic sobre l’administració parroquial i les circumstàncies concretes de la nostra diòcesi, amb la finalitat de precisar i aclarir una administració que sigui útil i clara

DISPOSO

1) El rector és l’administrador dels béns de la seva parròquia, la qual representa jurídicament, d’acord amb el dret (cfc. 532).

2) Tots els administradors han de tenir al dia l’inventari de béns mobles i immobles, del com enviaran un exemplar a la Cúria diocesana (cfc. 1283)

3) Tots els administradors, sense excepció, estan obligats a donar comptes cada any de la seva administració, lliurant un exemplar a la Cúria Diocesana per ser examinat pel Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics (cfc. 1287). Per això presentaran còpia autèntica dels llibres de comptes i altres documents que es requereixin.

4) Tot acte administratiu que excedeixi els límits de l’administració ordinària és invàlid si no té l’autorització escrita del Bisbe (cfc. 1281, 1292).

5) El rector, en l’exercici de la seva responsabilitat com a administrador dels béns parroquials ha de comptar amb el Consell Parroquial d’Assumptes Econòmics (c. 537). Aquest consell és un òrgan consultiu format per un grup de fidels, no inferior a dos ni superior a vuit, que ajuda al rector en l’administració dels béns parroquials. Els membres d’aquest Consell Parroquial són nomenats pel mateix Rector per un període de quatre anys, renovables. A les parròquies on hi hagi la institució «dels Obrers», aquesta institució pot exercir la comesa del Consell Parroquial d’Assumptes Econòmics, i si no, almenys s’elegirà alguns d’ells per dit Consell. En tot cas, el Rector en designar els membres del Consell Parroquial d’Assumptes Econòmics procurarà que siguin persones de notable honradesa i honestedat personal i professional, amb experiència i capacitat per valorar els assumptes econòmics amb esperit eclesial i pastoral.

6) El Consell Parroquial d’Assumptes Econòmics serà presidit pel Rector i col·laborarà amb el mateix en l’administració parroquial, tal com prescriuen els cànons 1281-1288, especialment pel que fa a:

  1. a) elaboració del pressupost parroquial i la seva execució.
  2. b) Preparació del balanç anual de comptes d’ingressos i despeses
  3. c) Custòdia dels béns parroquials i obtenció de la major rendibilitat.
  4. d) Sensibilització dels fidels sobre el deure de contribuir al sosteniment de l’Església.

7) El Consell Parroquial d’Assumptes Econòmics ha de reunir-se de forma ordinària almenys dues vegades l’any, i de forma extraordinària sempre que ho jutgi necessari el rector. Tots els acords d’aquest Consell, així com el nomenament dels seus membres quedarà reflectit en un llibre d’actes.

8) Són actes d’administració extraordinària i, per tant, necessiten del permís escrit del Bisbe per poder executar-se, els següents:

a) Les obres en edificis no aprovades explícitament en el pressupost anual de la parròquia.

b) Les reparacions en edificis que afectin la seva estructura general, al seu aspecte interior o exterior, o als elements de valor històric-artístic.

c) Qualsevol despesa que superi els vint mil euros.

d) Les compres d’immobles i la venda dels béns del patrimoni estable de l’Església.

e) L’adquisició o restauració d’objectes o imatges de culte de notable valor històric-artístic o econòmic.

f) Els contractes d’arrendament i qualsevol tipus de cessió.

g) Els contractes de personal.

9) En tots els actes d’administració és necessari que els administradors actuen com un bon pare de família, cuidant de fer els pressupostos aprovats i tots els deures inherents a la seva responsabilitat (cfc. 1284)

10) Quan cessa un rector o administrador parroquial presentarà al Bisbe l’inventari dels béns, els llibres d’administració, el balanç i els comptes bancaris.

11) Disposició addicional transitòria: Les parròquies que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret no disposin del Consell Parroquial d’Assumptes Econòmics disposen d’un termini de sis mesos, a comptar des del dia d’avui, per constituir-lo.

Aquestes normes entraran en vigor el dia mateix de la seva signatura.

Eivissa, a la Casa de l’Església, a 18 d’abril de 2011, dilluns sant.

+ Vicente Juan Segura,

Bisbe d’Eivissa

 

Deja tu comentario