DECRET SOBRE LA VISITA ARXIPRESTAL

VICENTE JUAN SEGURA,

PER LA GRÀCIA DE DÉU I DE LA SEU APOSTÒLICA, BISBE D’EIVISSA

L’arxiprestat és un grup peculiar que uneix a diverses parròquies properes per facilitar la cura pastoral mitjançant una activitat comuna, servint d’instrument de comunió en la diòcesi. Des de molt antic, segons una tradició consolidada, l’arxipreste, nomenat pel Bisbe després d’escoltar el parer dels sacerdots que treballen en el mateix, és un impulsor i coordinador de l’acció pastoral comuna (Cf. CIC 555, 1.1). Sobre l’arxipreste recau el deure i el dret de tenir cura, per tots els mitjans al seu abast, que els clergues de la seva arxiprestat visquin de manera conforme al seu estat i compleixin diligentment els seus deures (Cf. CIC 555.1.2).

Un dels mitjans per al millor compliment d’aquesta missió de caritat i fraternitat, és el deure de visitar les parròquies de la seva arxiprestat, segons les indicacions del Bisbe diocesà (cf. CIC 555.4).

Per tant, després de diligent deliberació al Consell de Govern de la diòcesi, per impulsar aquesta institució de tanta importància per a la comunió diocesana,

DECRET

1) L’arxipreste visitarà cada any les parròquies i esglésies de la seva Arxiprestat, i avalarà amb la seva signatura les informacions estadístiques, pastorals i econòmiques que els rectors envien a la Cúria diocesana d’acord del Dret canònic general i les disposicions de Bisbe.

2) L’arxipreste té el dret i el deure de revisar especialment:

a) Si s’han portat a la pràctica els mandats de la Visita pastoral.

b) Si els Llibres Parroquials estan al dia, diligenciándolos.

c) Si s’han enviat a la Cúria diocesana les col·lectes, els pressupostos i balanços, l’aportació al fons comú, etc. diligenciant el llibre de comptabilitat.

d) Si les instal·lacions parroquials, destinades al servei dels fidels -sacristía, despatxos, salons de reunions, etc.- estan degudament conservades i ordenades, així com la casa parroquial.

e) Si es disposa dels objectes necessaris per a l’exercici digne del culte -misales, leccionaris, rituals, ornaments, calzes, copons, custòdia, etc.- i es conserven en bon estat.

3) La parròquia de l’arxipreste serà visitada pel Vicari General.

4) Anualment, al mes de gener, l’arxipreste remetrà al Bisbat un informe escrit sobre la marxa de l’arxiprestat, quedant un duplicat del mateix en l’arxiu arxiprestal.

5) L’arxipreste ha de notificar al Bisbe, o en la seva absència al Vicari General, sense tardança, els fets d’importància que tinguin lloc a l’arxiprestat. Aquest Decret entra en vigor el dia de la seva signatura.

Donat a Eivissa, el dia 11 de desembre del 2008.

+ Vicente JUAN SEGURA

Bisbe d’Eivissa

Deja tu comentario