DECRET SOBRE LES CÀRITAS PARROQUIALS

              VICENTE JUAN SEGURA

   PER LA GRÀCIA DE DÉU I DE LA SEU APOSTÒLICA BISBE D'EIVISSA

Atenent a les necessitats de la Diòcesi i en particular a l'exercici de la 
dimensió de la caritat que és pròpia de tota comunitat cristiana, va ser 
aprovat per la Junta Directiva de la nostra Càritas Diocesana el Reglament de 
les Càritas parroquials de la Diòcesi d'Eivissa i Formentera atenent el que
 disposen els seus propis estatuts, i havent ratificat l'acord, per les presents 
promulguem el següent

           D E C R E T 

Primer - Queda aprovat de manera definitiva el Reglament de les Càritas
 parroquials de la nostra Diòcesi, elaborat i presentat per la Junta Directiva 
de Càritas Diocesana.

Segon - El citat Reglament entra en vigor el mateix dia de la signatura del
present decret, amb validesa per a les Càritas parroquials ara existents i per 
a les que en el futur puguin ser constituïdes, sense data de caducitat.

Publiqueu en el Butlletí Oficial de la Diòcesi i comuniqueu a tots els Srs. 
Rectors.

Donat a la ciutat d'Eivissa, a la seu de la nostra Cúria episcopal, el dia 22 de
juny de 2014, solemnitat del Cos i la Sang de N. S. Jesucrist, Dia nacional de
caritat.

+ Vicente Juan Segura,

Bisbe d'Eivissa

Deja tu comentario