DECRET SOBRE L’OBERTURA DE LA CAUSA DE CANONITZACIÓ PER DECLARACIÓ DE MARTIRI DELS SERVENTS DE DÉU JOAN TORRES TORRES I XX SACERDOTS DIOCESANS COMPANYS MÀRTIRS

VICENTE JUAN SEGURA,

PER LA GRÀCIA DE DÉU I DE LA SEU APOSTÒLICA, BISBE D’EIVISSA

FEM SABER:

Que atesos els nombrosos escrits d’alguns sacerdots i seglars, i escoltats otrosmuchos testimonis que sol·liciten el començament de la causa de canonització de JUAN TORRES TORRES i Companys Màrtirs, immolats per odi a la fe, segons es desprèn, durant la persecució religiosa de 1936, en diferents llocs del territori de la Diòcesi d’Eivissa, la relació adjuntem a aquest Edicte.

Tenint en compte els anhels del Clero de la Diòcesi i del poble fidel;

Considerant que el gran nombre de màrtirs fa molt complex que puguin ser tots inclosos en un mateix procés, i, confiats, però, en què, amb la gràcia de Déu i l’ajuda entusiasta del poble fidel, es podran anar successivament formant nous processos .

I, per tal de recollir les proves testificals dels Servents de Déu que es jutja incloure en el Procés, i abans que desapareguin les persones que puguin testificar, de tal manera, que aquestes proves siguin incorporades com a documents vàlids al Procés ordinari que en el seu dia es promourà.

Per les presents:

DECRET

La introducció d’un Procés de canonització, per declaració de martiri.

I perquè s’instrueixi d’acord amb la legislació vigent per a les Causes dels Sants, hem nomenat un Tribunal Diocesà, que estarà constituït pel M.I. Sr. Dr. ANTONIO TORRES COSTA, Jutge Delegat; M.I. Sr. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ GÓMEZ, Promotor de Justícia; i Mn. Sr. JOSÉ MARTÍNEZ FRANCO, Notari Actuari.

Mas, estant prescrit en la normativa canònica per a les Causes dels Sants, es procedeixi a la recerca de tots els escrits siguin o s’atribueixin als Servents de Déu que s’intenta beatificar i, estant manat es procedeixi a la recerca de tots els documents provin el martiri, i de recollir els mitjans de prova relatius a la vida, virtuts, fama de martiri i fets prodigiosos dels Servents de Déu, ia citar com a testimonis a tots aquells que tinguin alguna notícia d’aportar,

DISPOSEM:

PRIMER.- Constituir una Comissió de Perits en Història i Arxivística, que estarà composta per Mons. Lucas Ramón Torres, Prelat d’Honor de Sa Santedat i Degà de la S.I. Catedral; M.I. Sr. Ramón Fita Revert, Canonge de la S.I. Catedral de València i Delegat Diocesà per a la Causa dels Sants de l’Arxidiòcesi de València, M.I. Sr. Juan Planells Ripoll, Canonge de la S.I. Catedral; M.I. Sr. Francesc Torres Peters, Canonge de la S.I. Catedral i el Llicenciat Don Joan Marí Tur.

La dita comissió ha de recollir tots els escrits i documents als quals hem fet al·lusió més amunt. Acabada la seva tasca de recerca, prepararà un estudi crític tant dels escrits dels Servents de Déu com dels documents, i ens presentaran un informe complet dels treballs realitzats, juntament amb un judici sobre l’autenticitat i valor dels documents i sobre la figura d’aquests Servents de Déu, tal com apareixen en els seus escrits i en la documentació relativa als mateixos.

SEGON.- Que tots els fidels que posseeixin algun escrit dels Servents de Déu, imprès o inèdit, redactat de pròpia mà o manat redactar a un altre, el lliuri com més aviat a l’esmentat Tribunal; o, almenys, el exhibeixin davant del mateix, per treure còpia autèntica.

TERCER.- Que el fidel que tingui notícies de l’existència d’algun escrit, no lliurat o exhibit, que estigui en mans de particulars, en biblioteques o arxius, n’adoni, de paraula o per carta, al mateix tribunal.

QUART: Que tots els que van tenir relació o familiaritat amb els Servents de Déu o puguin aportar alguna cosa al procés, tant en favor com en contra, atribuït als Servents de Déu, donin notícia d’això al Tribunal de la Causa.

CINQUÈ.- Que els fidels, que van conrear en vida dels Servents de Déu la seva amistat o tracte, procurin manifestar al tribunal, perquè puguin ser citats com a testimonis.

SISÈ.- Que els que coneguin algun fet particular, favorable o advers a la fama de martiri, virtuts i miracles atribuïts als Servents de Déu, remetin al tribunal un breu relat del fet, signat i amb les senyes del seu domicili.

SETÈ.- Les cartes han de portar la següent adreça: Mn. Sr. JOSÉ MARTÍNEZ FRANCO, Notari Actuari de la Causa de Canonització, Bisbat d’Eivissa. Carrer Pedro Francès, núm 12. 07800 – EIVISSA.

Igualment, manem:

Que aquest Edicte es publicarà al «Butlletí Oficial del Bisbat», i s’adverteixi que les disposicions enumerades siguin complertes en el termini més breu possible, a fi de no demorar inútilment el resultat de la Causa.

Finalment, exhortem:

A que tots els fidels elevin pregàries i oracions a Déu Nostre Senyor, perquè es compleixi la seva santa voluntat en aquest assumpte, el qual és de la màxima importància per a la seva glòria i per bé de l’Església.

Donat a Eivissa, a vint-de novembre de dos mil vuit, Solemnitat de Jesucrist, Rei de tot.

+ Vicente Juan Segura,

Bisbe d’Eivissa

Deja tu comentario